AMPA La Salle Comtal

AMPA La Salle Comtal

dilluns, 23 d’agost de 2010

ÒRGANS DE GOVERN

Assemblea general d’associats. És l’òrgan de decisió suprem, integrat per tots els socis, és a dir, per totes les famílies de l’escola. Es reuneix amb caràcter ordinari un cop a l’any, durant el primer trimestre del curs. A més, es reuneix amb caràcter extraordinari sempre que el president o un 5% dels associats ho sol•licitin. Les convocatòries de les assemblees es fan arribar a les famílies mitjançant les agendes escolars.


Junta directiva. És l’òrgan executiu que ha de dur a terme tots els afers que són responsabilitat de l’AMPA. Està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i els vocals. També participa al Consell Escolar. Els membres de la junta directiva es trien democràticament, cada any, en l’assemblea general d’associats, que és el lloc on es presenten les candidatures.